Sporne kwestie związane z generalnym wykonawstwem

Inwestor, który powierzy realizację inwestycji generalnemu wykonawcy z pewnością może liczyć na wiele korzyści płynących z takiej współpracy – zwłaszcza, jeśli mówimy o dużych inwestycjach, które wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresy budownictwa oraz umiejętnego organizowania i koordynowania wszelkich prac związanych z realizacją konkretnej inwestycji. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że polskie prawo nie określa, czym jest generalne wykonawstwo, a brak konkretnych regulacji prawnych dotyczących współpracy inwestora z generalnym wykonawcą bardzo często skutkuje nieporozumieniami i konfliktami. Warto, więc dokładniej dowiedzieć się, czym jest generalne wykonawstwo, jaki jest jego zakres oraz jak interpretować najczęściej spotykane kwestie sporne między inwestorami, a wykonawcami.

Generalny wykonawca zajmuje się realizacją wszelkich zaplanowanych robót budowlanych, jakie konieczne są do ukończenia konkretnej inwestycjiGeneralny wykonawca zajmuje się realizacją wszelkich zaplanowanych robót budowlanych, jakie konieczne są do ukończenia konkretnej inwestycji. Warto przy tym wiedzieć, że najczęściej roboty te wykonawca wykonuje przy pomocy współpracujących z nim podwykonawców. Niemniej jednak cała odpowiedzialność za należyte wywiązanie się z warunków umowy spoczywa na generalnym wykonawcy. Musimy wiedzieć, że generalny wykonawca nie może zatrudnić dowolnego podwykonawcy – jego wybór musi zostać uzgodniony z inwestorem, podobnie zresztą jak warunki jego zatrudnienia. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że uzgodnienie warunków zatrudnienia podwykonawcy i uzyskanie zgody na jego zatrudnienie nie ogranicza odpowiedzialności generalnego wykonawcy. Oznacza to, że w momencie podpisania umowy samodzielnie zobowiązuje się on do wykonania całej inwestycji i to on odpowiada za siebie, jak i za podwykonawców. Jakie jeszcze obowiązki spoczywają na generalnym wykonawcy? Między innymi ma on obowiązek zawrzeć umowę na konkretne rodzaje robót budowlanych z poszczególnymi podwykonawcami, kontroluje również jakość wykonanych robót przez podwykonawców oraz koordynuje działania podejmowane przez podwykonawców podczas budowy.

Bardzo często w trakcie wykonywania konkretnej inwestycji okazuje się, że niezbędne jest przeprowadzenie tzw. robót dodatkowych. Ponieważ tego rodzaju prace nie zostały przewidziane w umowie o generalne wykonawstwo, dlatego bardzo często są one źródłem sporów między zainteresowanymi stronami. Spory te najczęściej dotyczą sposobu rozliczenia konkretnych prac, choć mogą one dotyczyć również terminu ich wykonania. W takich sytuacjach zlecenie robót dodatkowych powinno być traktowane, jako rozszerzenie zawartej wcześniej umowy – w związku z tym potrzeba ich przeprowadzenia, koszty z nimi związane oraz warunki ich wykonania powinny zostać uzgodnione jeszcze przed przystąpieniem do realizacji konkretnych prac dodatkowych. Bardzo często jednak generalny wykonawca, jak i podwykonawcy o tym zapominają i przystępują do prac bez uprzedniego uzyskania akceptacji ze strony inwestora, co oczywiście skutkuje skomplikowanymi sporami o wysokość i sposób rozliczenia wynagrodzenia. Warto, więc pamiętać o dokładnym ustaleniu zagadnień związanych z robotami dodatkowymi przed przystąpieniem do ich realizacji, aby uniknąć zbędnych kłopotów i nieporozumień.

Generalne wykonawstwo dla wielu osób posiada bardzo niejasne ustalenia, jeśli chodzi o sposób wynagrodzenia generalnego wykonawcy. Obecnie nie są prawnie ustalone zasady stosowania wynagrodzenia ryczałtowego za przeprowadzenie konkretnych prac budowlanych, a to właśnie ta forma prawna wynagrodzenia dla generalnego wykonawcy jest najczęściej spotykana. Takie wynagrodzenie jest w praktyce obrotu prawnego traktowane, co do zasady, jako stałe i nie podlega po jego określeniu późniejszym zmianom – niezależnie od tego, jaki był zakres oraz wartość robót, które ostatecznie były niezbędne do wykonania. Jeżeli więc nastąpią nieprzewidziane okoliczności, to trudno będzie ustalić, która strona ponosi odpowiedzialność za pokrycie kosztów wynikających z ich zaistnienia. Dlatego też, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów z tym związanych, warto uregulować szczegółowe zasady stosowania wynagrodzenia ryczałtowego w umowie zawieranej między generalnym wykonawcą a inwestorem.

Analizując generalne wykonawstwo i sporne lub niejasne kwestie z nim związane, warto poświęcić jeszcze kilka zdań odstąpieniu od umowy, które to zagadnienie często budzi spore wątpliwości i nierzadko jest różnie interpretowane przez zainteresowane strony. Otóż, jeżeli inwestor ma wątpliwości, co, do jakości robót wykonywanych przez generalnego wykonawcę lub podwykonawców przez niego zatrudnionych lub jeżeli uważa, że wszelkie prace wykonywane są w sposób niezgodny z zawartą umową, to na podstawie Kodeksu Cywilnego ma on prawo odstąpić od umowy, jaka została zawarta między nim, a generalnym wykonawcą. Musimy jednak pamiętać, że generalnemu wykonawcy przysługuje dodatkowy termin na poprawienie konkretnych uchybień czy zaniedbań. Dopiero, jeżeli termin ten upłynie, a inwestor w dalszym ciągu ma zastrzeżenia, co, do jakości przeprowadzonych prac, to istnieje możliwość rozwiązania umowy o generalne wykonawstwo na drodze jednostronnego oświadczenia woli. Istnieje także możliwość powierzenia wykonywania dalszych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko generalnego wykonawcy. Warto również wiedzieć, że inwestora ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli wykonawca nie dotrzyma terminu ukończenia konkretnych zobowiązań. Podobnie jednak jak w przypadku zastrzeżeń, co, do jakości wykonanych prac, generalnemu wykonawcy przysługuje dodatkowy termin (chyba, że w umowie zastrzeżono inaczej) na zrealizowanie opóźnionych robót oraz konieczne jest określenie bezskutecznego upływu tego terminu.

Warto pamiętać, że aby uniknąć różnego rodzaju nieporozumień i spornych sytuacji inwestor oraz generalny wykonawca powinni przed zawarciem umowy bardzo dokładnie przeanalizować jej treść, jak również zadbać o notowanie kontraktowe zdarzeń. Dzięki temu współpraca będzie przebiegała bez zakłóceń, a ryzyko wystąpienia nieuzasadnionych roszczeń i sporów zostanie zdecydowanie ograniczone.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: